Provozovatel obchodu:

KOPOS KOLÍN a.s., se sídlem Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, IČO: 616 72 971, DIČ: CZ61672971, ID datové schránky: id75i83, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3689

Doručovací adresa: Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín
Telefonní kontakt: +420 321 730 111     E-mail: kopos@kopos.cz


Rozsah platnosti a použitelnosti obchodních podmínek společnosti KOPOS KOLÍN a.s.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“ nebo „Obchodní podmínky“) vydané v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) upravují smluvní vztahy prodávajícího a kupujícího vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní nebo jiné smlouvy při nákupu zboží v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na webové stránce www.kopos.cz (dále jen „eshop“). OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě, přičemž odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

Provozovatelem eshopu je společnost KOPOS KOLÍN a.s., se sídlem Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, IČO: 616 72 971, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3 689 (dále jen „společnost“).

Prodávající – je společnost, přičemž při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující – kupující na eshopu společnosti je buď v postavení spotřebitele nebo podnikatele.

Spotřebitel– je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo prodávajícím jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“) . Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené smlouvou a OP, NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Podnikatel - je fyzická nebo právnická osoba, která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely těchto OP se za podnikatele považuje taková osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti popsané v první větě tohoto odstavce uzavře s prodávajícím kupní smlouvu nebo se společností jiným způsobem právně jedná (dále jen „podnikatel“). V případě, že kupující v objednávce uvede své IČO a/nebo DIČ, platí ustanovení OP vztahující se na podnikatele.

Společnost rozlišuje, zejména pro účely ochrany spotřebitele, jednak OP pro kupujícího v postavení spotřebitele a dále OP kupujícího v postavení podnikatele.

Kupující bere na vědomí, že zakliknutím políčka „souhlasím s OP“ nacházející se ve formuláři pro objednání zboží na eshopu na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“ nebo odesláním písemné objednávky kupujícího v postavení podnikatele prodávajícímu, a to před faktickým uzavřením kupní smlouvy kliknutím, potvrzuje, že:
(i) se seznámil s OP, které se vztahují na jeho smluvní vztah se společností, tedy, že se seznámil s OP pro spotřebitele v případě, že je kupující spotřebitelem anebo s OP pro podnikatele v případě, že je kupující podnikatelem;
(ii) se seznámil s poučením o právu na odstoupení od smlouvy; a
(iii) s OP výslovně souhlasí a sice v jejich znění platném a účinném v okamžiku takového potvrzení.

Nedílnou součástí těchto OP tvoří́ i podmínky o zpracování osobních údajů eshopu, které jsou dostupné na adrese www.kopos.cz.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

Tyto OP platí výhradně pro smluvní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem.

Článek 1. Definice pojmů

1.1 Kupní smlouva (dále jen „smlouva“) – je kupní smlouva ve smyslu § 2079 a násl. NOZ, která bude uzavřena mezi prodávajícím a spotřebitelem na základě objednání zboží. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní eshopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije. Smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky spotřebitele prodávajícím. Od tohoto okamžiku vznikají mezi spotřebitelem a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, které jsou vymezeny smlouvou a OP. Uzavření smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající v souladu s § 1740 odst. 3) NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

1.2 Spotřebitelská smlouva – je smlouva, pokud smluvními stranami jsou spotřebitel a podnikatel.

1.3 Písemně – se rozumí e-mailem nebo dopisem.

 

Článek 2. Sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy a uzavření smlouvy

2.1 Prodávající sděluje, že

 • náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši (dle tarifu spotřebitele) prodávající si neúčtuje žádné další poplatky;
 • požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží spotřebitelem;
 • neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
 • ceny zboží jsou v eshopu uváděny bez i včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, náklady na dodání zboží a náklady spojené se zvoleným způsobem úhrady jsou uváděny v konečné výši; jakékoliv vyobrazení zboží v eshopu je pouze ilustrativní a spotřebiteli bude dodáno zboží odpovídající jeho názvu (kódu) a slovnímu popisu;
 • spotřebitel, který uzavřel s prodávajícím smlouvu prostřednictvím eshopu, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů, bližší podmínky odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v čl. 5 OP;
 • spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle jeho požadavku nebo přizpůsobeného jeho potřebám;
 • spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil;
 • v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

2.2 Spotřebitel tím, že si vybere požadované zboží prostřednictvím eshopu (vloží vybrané zboží do košíku), akceptuje právně nezávaznou nabídku prodávajícího co do specifikace zboží. Následně může spotřebitel kliknout na tlačítko „Přejít k objednávce“, čímž se spotřebiteli zobrazí formulář ohledně výběru dopravy a platby a fakturačních údajů potřebných k uzavření smlouvy. Jakmile si spotřebitel zboží v košíku objedná (elektronicky odešle prodávajícímu obsah svého košíku k zaplacení kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“), je svojí objednávkou vůči prodávajícímu právně vázán. Po dokončení objednávky bude spotřebiteli zasláno e-mailové potvrzení této objednávky, potvrzením objednávky prodávajícím je smlouva uzavřena. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění OP. Spotřebitel je povinen ve formuláři uvádět správné a úplné údaje.

2.3 Uzavřením smlouvy spotřebitel stvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s OP a že s nimi souhlasí. OP tvoří nedílnou součást smlouvy. OP jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího.

2.4 Uzavřenou smlouvu prodávající archivuje v souladu s příslušnými právními předpisy za účelem jejího splnění, smlouva není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v eshopu a spotřebitel má před vlastním odesláním objednávky možnost ji zkontrolovat a případně opravit.

2.5 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a příslušnými soudy České republiky. Pro mimosoudní řešení sporů je příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny v čl. 9 OP a jsou dostupné na www.coi.cz.

2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

2.7 Smlouvou se prodávající zavazuje, že spotřebiteli odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo a spotřebitel se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2.8 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, tj. spotřebitel se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

2.9 Prodávající spotřebiteli odevzdá zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží spotřebiteli, umožní-li mu nakládat s ním v místě plnění.

2.10 Prodávající zboží zabalí a připraví pro přepravu způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu.

2.11 Dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1.1.2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu je možné měnit jen v případě, kdy spotřebitel zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

2.12 Spotřebitel při uzavírání smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku.

2.13 Uzavřením smlouvy na sebe spotřebitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ.

 

Článek 3. Dodání zboží

3.1 Objednané zboží je doručováno smluvní přepravní službou. Dopravu na adresu určení, a to pouze na území ČR, zajišťuje prodávající. Dopravu do zahraničí nelze realizovat.

3.2 Prodávající odešle (dodá) zboží na místo, které spotřebitel určí v objednávce. Zboží bude spotřebiteli předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného. Spotřebitel je povinen si takto dodané zboží převzít.

3.3 Dodávky zboží budou dle dostupnosti a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2–10 pracovních dnů. Pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta delší, o čemž bude spotřebitel bezodkladně vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno v objednávce spotřebitele. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží spotřebiteli nebo jím určené osobě.

3.4 Součástí dodávky není instalace zboží. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu). Při převzetí zboží od přepravní služby je spotřebitel povinen vždy zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že je obal poškozen, uvede spotřebitel tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby.

3.5 Prodávající je povinen dodat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, je spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.6 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před expedicí zboží, a to emailem na adrese prodej@kopos.cz.

3.7 Prodávající potvrzuje, že zboží jím distribuované, na něž se vztahuje zák. č. 90/2016 Sb. v platném znění a zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění jev souladu s těmito nařízeními.

 

Článek 4. Platební podmínky

4.1 V případě, že se jedná o zboží, které není na skladě, prodávající spotřebiteli předem potvrdí e-mailem cenu a termín dodání. Pokud by došlo ke změně ceny, spotřebitel potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.

4.2 Uzavřením smlouvy je spotřebitel povinen uhradit cenu za zboží a uhradit prodávajícímu náklady spojené se zabalením a dodáním zboží a to ve výši zobrazené před uzavřením smlouvy. Spotřebitel provede platbu za zboží úhradou zálohové faktury, tj. před předáním zboží nebo prostřednictvím platby na dobírku, tj. bezprostředně před předáním zboží.

4.3 Všechny ceny jsou konečné, uváděné bez i včetně DPH a případných dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem, který může být spotřebiteli zaslán v elektronické podobě na jeho e-mail uvedený v rámci postupu popsaném čl. 2.2 těchto OP.

4.4 Veškeré změny a změny cen na eshopu jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na www.kopos.cz platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání.

 

Článek 5. Odstoupení od smlouvy

5.1 V souladu s § 1829 NOZ má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

5.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba

 • převezme zboží; nebo
 • převezme poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně

5.3 Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. j) a § 1832 odst. 3 NOZ nese spotřebitel při odstoupení od smlouvy dle § 1829 a násl. NOZ náklady spojené s navrácením zboží.

5.4 Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení ve 14 denní lhůtě, je povinen dodržet níže uvedené podmínky:

 • nejpozději 14. den musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy;
 • spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy prodávající doporučuje vyplnit údaje uvedené ve formuláři, včetně uvedení čísla prodejní objednávky;
 • spotřebitel výhradně prostřednictvím přepravní společnosti doručí zboží zpět na vlastní náklady na sklad KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, prodávající zboží osobně nepřebírá;
 • Prodávající doporučuje, aby zboží, které spotřebitel odesílá v rámci odstoupení, vracel v původním neporušeném obalu, zboží nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží nelze zasílat na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato.
 • kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z eshopu budou vráceny převodem na účet uvedený spotřebitelem v odstoupení od smlouvy, v případě, že účet uveden nebude, pak složenkou, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen spotřebiteli vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu spotřebitel předá zboží;
 • byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování, opotřebení v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je spotřebitel povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833 NOZ, na kupní cenu.
 • odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno obvyklou cestou.

5.5 Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené ve smyslu § 1837 NOZ o dodávce zboží (i) vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám; nebo (ii) zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

5.6 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se spotřebitelem v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu;
 • v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje spotřebitele za účelem dohody o dalším postupu.

5.7 Zboží, které nakupuje spotřebitel, není určeno k průmyslovému či profesionálnímu užití a k dalšímu prodeji.

 

Článek 6. Práva z vadného plnění, doba pro uplatnění práv z vadného plnění

6.1 Práva spotřebitele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy - zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

6.2 Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží nebude mít při převzetí vady.

6.3 Zboží je považováno za dodané bez vad, pokud:

6.3.1 má vlastnosti ujednané mezi prodávajícím a spotřebitelem a pokud taková dohoda nebyla uzavřena, má zboží vlastnosti popsané prodávajícím v rámci prezentace zboží v eshopu nebo očekávané s ohledem na povahu a druh zboží;

6.3.2 hodí se k obvyklému účelu s ohledem na povahu a druh zboží;

6.3.3 je v odpovídajícím množství a míře a v odpovídající jakosti a provedení včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu; a

6.3.4 vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů

6.4 Spotřebitel je před prvním použitím zboží povinen prostudovat návod k použití, přílohy a certifikace dostupné na eshopu u každého jednotlivého zboží a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím zboží spotřebitelem.

6.5 Spotřebitel je v souladu s § 2104 NOZ povinen zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

6.6 Spotřebitel není oprávněn postoupit práva z odpovědnosti za vady a práva ze záruky (byla-li záruka poskytnuta) třetí osobě.

6.7 Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 2 let od převzetí zboží. Pro uplatnění práv z vadného plnění se uplatní příslušná ustanovení NOZ. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené používáním či na vadu, kterou způsobil spotřebitel nebo třetí osoba.

6.8 Spotřebitel má při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění tato práva:

 • právo na bezplatnou opravu zboží nebo právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti. Spotřebitel smí uplatnit pouze takový způsob odstranění vady, který není nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele;
 • prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady;
 • spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil
  2. se vada projeví opakovaně,
  3. je vada podstatným porušením smlouvy,
  4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele;
 • spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná.

6.9 Spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Spotřebitel není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.

 

Článek 7. Práva z vadného plnění (reklamace)

7.1 Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena a spotřebitel o tom bude informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.2 Při uplatnění reklamace vydá prodávající spotřebiteli písemné potvrzení, ve kterém uvede datum uplatnění, obsah reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.3 V případě dotazu ohledně stavu reklamace, se lze obrátit na tel.: 321 730 304 nebo zaslat dotaz na email: expedice@kopos.cz.

7.4 Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady nebo v případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží.

7.5 Pokud si spotřebitel nevyzvedne zboží ani po uplynutí 3 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn k prodeji tohoto výrobku třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 NOZ, na účet spotřebitele; výtěžek spotřebiteli vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem. V případě, že zboží nebude možné prodat, je prodávající oprávněn zboží zlikvidovat. V takové případě nemá spotřebitel nárok na jakoukoli náhradu za zlikvidované zboží.

 

Článek 8. Ochrana osobních údajů

8.1 Společnost zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy a rovněž za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů společnosti (např. v případě jakéhokoli sporu). Pro tyto účely se nevyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování některých osobních údajů ukládá společnosti přímo zákon (např. společnost má povinnost po zákonem stanovenou dobu uchovávat daňové doklady). Spotřebitel má právo přístupu k osobním údajům a právo na jejich opravu, jejich likvidaci, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů k třetím osobám, či právo namítat zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu správce a podat stížnost u dozorového úřadu. Při ochraně osobních údajů postupuje společnost zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

8.2 Podmínky a rozsah zpracování osobních údajů jsou popsány v zásadách o zpracování osobních údajů eshopu, které jsou dostupné na adrese https://www.kopos.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju a jsou přílohou těchto OP.

 

Článek 9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

9.1 Ve smyslu § 1820 odst. 1) písmeno s) NOZ a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

9.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem ze smlouvy.

 

Článek 10. Závěrečná ustanovení

10.1 Jestliže některé ustanovení těchto Obchodních podmínek je neplatné nebo se stane neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení.

 


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE / OSVČ

Tyto OP platí výhradně pro smluvní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem.

Článek 1. Definice pojmů

1.1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti KOPOS KOLÍN a.s. jsou dále v tomto textu uváděny jako „Obchodní podmínky“.

1.2 Společnost KOPOS KOLÍN a.s., IČO: 61672971, DIČ: CZ61672971, se sídlem: Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vl. č. 3689 je dále v tomto textu uváděna jako „Prodávající“.

1.3 Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím je dále v tomto textu uváděna jako „Kupující“. Pokud je kupujícím spotřebitel, (tj. osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti uzavírá smlouvu s podnikatelem), pak se tyto Obchodní podmínky nepoužijí. V případě kupujícího – spotřebitele se užijí obchodní podmínky nazvané „Všeobecné obchodní podmínky – spotřebitel“.

1.4 Dohoda uzavíraná mezi Kupujícím a Prodávajícím za účelem prodeje zboží Prodávajícím a nákupu zboží ícím a dodávky zboží od Prodávajícího Kupujícímu, splňující požadavky stanovené v těchto Obchodních podmínkách, je dále v tomto textu uváděna jako „Kupní smlouva“.

1.5 Pojmem „písemně“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí: dopisem nebo e-mailem.

 

Článek 2. Aplikace Obchodních podmínek

2.1 Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást všech Kupních smluv a všech objednávek Kupujícího k Prodávajícímu, včetně objednávek na eshopu Prodávajícího, všech nabídek a cenových nabídek Prodávajícího, všech souhlasů a potvrzení Prodávajícího objednávek Kupujícího. Toto neplatí pouze v případě, že Prodávající výslovně písemně souhlasí s jinou dohodou.

2.2 Jakékoli obchodní podmínky oznámené v jakémkoli dokumentu nebo v dokumentech vydaných Kupujícím buď před, nebo po vydávání jakéhokoli dokumentu Prodávajícím, oznámené nebo odkazující na tyto Obchodní podmínky se tímto výslovně odmítají a ignorují Prodávajícím a všechny tyto podmínky jsou zcela vyloučeny pro jakýkoli prodej ze strany Prodávajícího Kupujícímu a nemohou být v žádném případě závazné pro Prodávajícího.

2.3 Odkáže-li Kupující v nabídce nebo v přijetí nabídky na obchodní podmínky, které těmto Obchodním podmínkám odporují, je Kupní smlouva uzavřena v rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou s těmito Obchodními podmínkami v rozporu. Kupní smlouva však uzavřena není, pokud to Prodávající nebo Kupující vyloučí nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle.

 

Článek 3. Uzavření Kupní smlouvy

Kupní smlouva může být uzavřena pouze po přijetí písemné objednávky Kupujícího Prodávajícím, včetně objednávky učiněné přes eshop, a to písemným potvrzením Prodávajícího, pokud splňuje následující požadavky:

3.1 Kupující zašle Prodávajícímu písemnou objednávku nebo učiní objednávku prostřednictvím eshopu a tuto objednávku odešle kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“, která přesně specifikuje požadované zboží v souladu s nabídkou Prodávajícího dle katalogu, prezentace zboží umístěném v eshopu nebo písemné nabídky. Objednávka na zboží musí obsahovat zejména:

 1. specifikaci objednávaného zboží (množství a technické údaje - název dle katalogu, typové číslo nebo EAN, balení),
 2. cenu zboží stanovenou v souladu s ceníkem Prodávajícího uveřejněného zde nebo uvedenou v eshopu u konkrétního zboží, v katalogu či jiné nabídce Prodávajícího,
 3. termín dodání objednaného zboží,
 4. místo určení,
 5. příslušné dodací podmínky dle INCOTERMS 2020, vydané Mezinárodní obchodní komorou, jsou FCA (místem dodání je sídlo Prodávajícího na adrese KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika) pokud není uvedeno jinak v objednávce a potvrzeno Prodávajícím;
 6. specifikace Kupujícího (registrace, registrační číslo z obchodního rejstříku, identifikační číslo pro DPH platné ve státu destinace zboží (IČ, DIČ). Součástí první objednávky je výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu změny ve skutečnostech uvedených v těchto dokladech.

Kupující je odesláním takové objednávky, případně kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“ na eshopu, vůči Prodávajícímu vázán.

3.2 Na základě obdržené objednávky Prodávající objednávku posoudí a následně ji potvrdí a zašle ji Kupujícímu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení Prodávajícímu. V případě, že Prodávající nemá objednané zboží k dispozici nebo není schopen splnit požadovaný termín dodání na základě objednávky, bude o tomto Kupujícího informovat.

3.3 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Prodávajícím Kupujícímu podle podrobností objednávky stanovených článkem 3.1. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění Obchodních podmínek. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se před uzavřením Kupní smlouvy s Obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

3.4 Za uzavřenou Kupní smlouvu se také považuje poskytnutí plnění na základě obdržené objednávky, vyexpedování a vyfakturování zboží Kupujícímu.

3.5 Kupní smlouvou se nahrazují a ruší veškerá předchozí ujednání a dohody související s příslušnou dodávkou.

3.6 Veškeré dodávky se provádějí na základě těchto Obchodních podmínek.

3.7 Návrh Prodávajícího dodat zboží za určenou cenu v katalogu, ceníku, eshopu či jiné nabídce je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit.

3.8 Kupující není oprávněn zrušit nebo snížit svůj požadavek na objem zboží na základě učiněné objednávky po potvrzení objednávky Prodávajícím.

 

Článek 4. Cena a platební podmínky, termín plnění

4.1 Kupní cena zboží uvedená v potvrzení Prodávajícího, resp. v Kupní smlouvě je stanovena na základě dodací podmínky FCA dle INCOTERMS 2020, přičemž místem dodání je sídlo Prodávajícího na adrese KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, ČR, pokud není ujednáno v Kupní smlouvě jinak. Kupní cena nezahrnuje celní ani jiné poplatky, DPH, pojištění.

4.2 Za účelem potvrzení předání a převzetí zboží z Prodávajícího na Kupujícího bude vystaven dodací list nebo jiný podobný doklad, na kterém Kupující, případně přepravce, potvrdí převzetí zboží od Prodávajícího.

4.3 Kupní cena je splatná v nebo do data splatnosti, které je uvedeno v daňovém dokladu (faktuře) nebo v souladu s platebními instrukcemi a měnou v nich stanovenou, není-li v jednotlivé Kupní smlouvě uvedeno jinak. Úhrada musí být provedena na bankovní účet Prodávajícího nebo do pokladny Prodávajícího v jeho sídle v obvyklé pracovní době.

4.4 Faktura musí splňovat všechny náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy. Nesprávné či neúplné údaje uvedené na faktuře je Kupující oprávněn reklamovat vrácením faktury nejpozději do 5 dnů od převzetí s uvedením důvodů vrácení. Oprava faktury nemá žádný vliv na uvedené smluvní podmínky (cena, splatnost atd.). Prodávající a Kupující prohlašují, že opravenou fakturu doručenou elektronicky na e-mail Kupujícího ve formátu, který zajišťuje autenticitu dokladu (nejlépe ve formátu PDF, jako obrázek PNG, případně JPG), považují za plnohodnotný doklad, který splňuje náležitosti dle příslušných právních předpisů. Tištěnou formu daňového dokladu připraví Prodávající pouze na výslovnou žádost Kupujícího. Kupující je povinen sdělit e-mailovou adresu pro zasílání daňových dokladů. Kupující se zavazuje potvrdit příjem opravného daňového dokladu (dobropisu), s uvedením data jeho obdržení, elektronickou formou nebo poštou na adresu Prodávajícího.

4.5 Smluvní strany mohou sjednat i jiné platební podmínky, např. zálohy, platby předem, nebo poskytnutí skonta za platbu před lhůtou splatnosti. Prodlení s platbou dle individuálně smluvených platebních podmínek se považuje za podstatné porušení smlouvy. Jsou-li dohodnuty splátky kupní ceny, prodlením s úhradou jedné ze splátek se stává ihned splatná celá kupní cena. Je-li dohodnuto skonto, je možno toto skonto jako slevu ze sjednané kupní ceny poskytnout pouze v případě, že Kupující má uhrazené veškeré předchozí závazky včas ve lhůtě splatnosti a při dodržení pořadí plateb.

4.6 V případě prodlení Kupujícího s úhradou splatné kupní ceny, popř. splatné zálohy na kupní cenu, není Prodávající povinen již nadále plnit sjednanou Kupní smlouvu, a to zejména dodávat Kupujícímu zboží a Prodávající je dále oprávněn vůči Kupujícímu uplatňovat právo na náhradu škody, a to do výše všech nákladů, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s dodáním a zprostředkováním výroby sjednaného zboží a dále všech nákladů souvisejících, jakož i ušlý zisk.

4.7 Jakákoli platba provedená Kupujícím může být použita Prodávajícím jednostranně pro vypořádání všech nároků Prodávajícího -splatných závazků Kupujícího.

4.8 Platba se považuje za uskutečněnou, pokud je na účet Prodávajícího uvedený v příslušných fakturách připsána v plné výši, nebo když dlužné částky jsou plně přijaty v hotovosti, jak je uvedeno v článku 4.3.

4.9 Sjednaná kupní cena nezahrnuje balení, vratné obaly, zajišťovací prostředky zboží během přepravy a náklady na přepravu, celní a jiné poplatky, pokud není v příslušné Kupní smlouvě sjednáno jinak.

4.10 Bankovní výlohy, které jsou spojeny s úhradou kupní ceny, jdou k tíži Kupujícího.

4.11 Kupující není oprávněn provádět zápočty bez písemného souhlasu Prodávajícího. V případě provedení započtení bez písemného souhlasu Prodávajícího má Prodávající nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý případ. Zaplacením smluvní pokuty nároky Prodávajícího na náhradu škody nejsou dotčeny.

4.12 Kupující není oprávněn zadržovat platby nebo snížit kupní cenu v případě jakéhokoli (údajného) neplnění povinností příslušné Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího.

4.13 V případě obdržení úhrady od Kupujícího bez udání variabilního symbolu platby rozhodne o použití platby Prodávající.

4.14 Pro vzájemné vyúčtování jsou závazná množství, ceny, rozměry nebo váhy uvedené Prodávajícím.

4.15 V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny je Prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Vedle smluveného úroku z prodlení může Prodávající uplatnit právo na náhradu škody, a to do výše všech nákladů, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s prodlením Kupujícího včetně všech nákladů na vymáhání pohledávky.

4.16 Bez ohledů na dohodnutá data splatnosti se všechny faktury stávají okamžitě splatnými, pokud předchozí dodávka nebo část dodávky z jednotlivé Kupní smlouvy nebo i jiné závazky Kupujícího vůči Prodávajícímu nebyly uhrazeny v dohodnutém termínu anebo se Prodávající dozví o okolnostech, které snižují nebo mohou snížit kredibilitu Kupujícího. V takovém případě je Prodávající oprávněn požadovat platbu předem pro stávající i nové dodávky podle Kupní smlouvy nebo odstoupit od smlouvy s možností požadovat náhradu škody po Kupujícím z titulu zmaření této smlouvy.

4.17 V případě, že se Kupující zaváže zajistit transport zboží vlastními prostředky, musí tak učinit do 10 dnů od obdržení avíza Prodávajícího. V případě, že Kupující zboží do 10 dnů nevyexpeduje, Prodávající má právo:

 1. odeslat zboží na náklady a riziko Kupujícího,
 2. uskladnit zboží na náklady a riziko Kupujícího ve skladu Prodávajícího, či ve skladu kterékoli jiné osoby. V případě uskladnění zboží je Prodávající oprávněn Kupujícímu účtovat skladovací náklady na potřebnou skladovací plochu, výši skladovacích nákladů určí Prodávající.

4.18 Případné dodatečné požadavky Kupujícího na změnu zboží akceptované Prodávajícím přiměřeně prodlužují sjednanou dodací lhůtu. Prodávající má nárok na úhradu nákladů souvisejících se změnou.

4.19 Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že po uzavření kupní smlouvy (čl. 3.3. Obchodních podmínek) nelze kupní cenu jakkoli upravovat. Případné budoucí snížení nebo zvýšení ceny zboží nemá vliv na kupní cenu uvedenou v Kupní smlouvě, resp. potvrzení Prodávajícího, kterou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu.

 

Článek 5. Dodání

5.1 Prodávající dodá zboží na místo a v souladu s dodacími podmínkami FCA dle INCOTERMS 2020, dodacím místem je sídlo Prodávajícího na adrese KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, ČR, není-li v Kupní smlouvě uvedeno jinak. Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na Kupujícího naložením zboží prvnímu přepravci.

5.2 Zboží je považováno za dodané předáním prvnímu přepravci.

5.3 V případě zpoždění dodávky nebo chybné dodávky zboží Prodávající neodpovídá za žádnou škodu, která by tímto mohla vzniknout.

5.4 Prodávající není v žádném případě odpovědný zvláště za takové škody, jako např. za ztrátu možného budoucího zisku, ztrátu zakázky, ztrátu obchodu, ztrátu budoucích obchodů, ztrátu výroby, ztrátu spolupráce, ztrátu nebo poškození image, ztrátu příjmů, ztrátu zisku, náklady kapitálu, náklady spojené s přerušením výroby nebo provozu, nebo podobně.

5.5 Prodávající rovněž neodpovídá za běžné povrchové, mechanické poškození (otlaky, rýhy, deformace žeber) vnější stěny trubky (KOPOFLEX, KOPODUR, DUODREN, KOPODREN) vzniklé v důsledku technologie výroby nebo transportu, které nemají vliv na funkčnost zboží.

5.6 Odpovědnost Prodávajícího za prodlení je vyloučena v případech, kdy je prodlení způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci kvůli epidemii COVID-19 (tzv. koronaviru) nebo podobné výjimečné události ohrožující veřejné zdraví. Prodlení Prodávajícího v takovém případě nepředstavuje porušení smlouvy a Kupujícímu nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy, nebo jakoukoliv smluvní pokutu v důsledku tohoto prodlení.

 

Článek 6. Vyšší moc

6.1 Prodávající nebude porušovat Kupní smlouvu ani nebude odpovědný za jakékoliv selhání či zpoždění při plnění jakýchkoli závazků dle objednávky a Kupní smlouvy, pokud:

(i) takové selhání nebo zpoždění vyplývá z přerušení výrobního procesu zboží, avšak to neplatí v případech hrubé nedbalosti nebo úmyslu; nebo
(ii) je takové selhání nebo zpoždění zapříčiněno vyšší mocí, jak je definována níže, nebo zákonem.

V případě takové poruchy, jak je stanoveno výše, bude plnění příslušné části nebo částí objednávky či Kupní smlouvy pozastaven na dobu, jakou trvá porucha, aniž by Prodávající byl odpovědný nebo zavázaný Kupujícímu za vzniklou škodu.

Označením "vyšší moc" se rozumí a zahrnují veškeré okolnosti nebo skutečnosti, které jsou mimo racionální či přiměřenou kontrolu Prodávajícího – zda jsou předvídatelné v době uzavření Kupní smlouvy – v důsledku čehož nemůže Prodávající racionálně být povinen plnit své povinnosti, včetně vyšší moci a/nebo nedodržení závazku jedním z dodavatelů Prodávajícího, včetně ale neomezených na válku, hrozbu války, povstání, sabotáž, požár, bouře, povodeň, výbuch, přírodní pohromy, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie, stávka, úplné nebo částečné zničení závodu či výrobní linky Prodávajícího nebo jeho dodavatelů, dodávky dodavatelů, změna celních předpisů, dovozních a vývozních kvót, zákaz exportu či importu nebo jakékoli další příčiny. V případě že zásah vyšší moci trvá po periodu 3 po sobě jdoucích měsíců (nebo v případě, že Prodávající může důvodně předpokládat prodloužení trvání na 3 po sobě jdoucí měsíce), má Prodávající právo zrušit celou Kupní smlouvy nebo jakoukoliv část Kupní smlouvy bez jakékoliv odpovědnosti vůči Kupujícímu.

 

Článek 7. Zachování vlastnictví (zadržovací právo)

7.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a všech případných dalších nákladů, s respektem k obchodním vztahům s Kupujícím, spojených s vymáháním a prodlením platby včetně případných budoucích nároků. Tato výhrada vlastnictví se vztahuje i na zboží dodané prostřednictvím výměny.

7.2 Pokud by zboží podléhající zachování vlastnictví mělo být zpracováváno, smíšeno, nebo kombinováno s jinými předměty, které nepatří Prodávajícímu, musí Prodávající mít právo spoluvlastnictví na nové věci ve stejném poměru, jako je mezi hodnotou zboží podléhající zachování vlastnictví, včetně DPH, a hodnotou jiných položek zpracovaných nebo kombinovaných v době zpracování nebo kombinace. Kupující je povinen skladovat položku ve prospěch Prodávajícího zdarma.

7.3 Až do dalšího oznámení je Kupující oprávněn nakládat se zbožím v rámci zachování vlastnictví v rámci svých běžných obchodních operací. Pro tuto akci Kupující tímto postupuje Prodávajícímu své pohledávky z dalšího prodeje zboží pod zadržovacím právem (přeprodejní cena je včetně DPH) včetně odpovídajících pohledávek ze směnek a spolu se všemi doplňkovými pohledávkami. Pokud by Kupující měl prodávat zboží pod zadržovacím právem společně se zbožím které nepatří Prodávajícímu, pak z celkové ceny se postoupení vztahuje pouze na částku, kterou Prodávající účtoval Kupujícímu za zboží podléhající zadržovacímu právu, které bylo prodáváno.

7.4 Až do dalšího oznámení je Kupující oprávněn shromažďovat pohledávky, které byly postoupeny Prodávajícímu. Jakékoli postoupení nebo zastavení takových pohledávek je možné pouze s písemným souhlasem Prodávajícího. Pokud je Kupující v prodlení s placením, nebo neplní své povinnosti vzhledem k zachování vlastnictví, musí Kupující na žádost Prodávajícího poskytnout pohledávky s písemným oznámením o postoupení a dodat je Prodávajícímu se všemi informacemi, předložit a odeslat Prodávajícímu doklady a převést jakékoli směnky. Pokud je to nutné, musí Kupující poskytnout přístup Prodávajícímu k příslušným dokumentům.

7.5 Za vzniku okolností uvedených v článku 7.4 větě 3 Kupující musí poskytnout Prodávajícímu přístup ke zboží pod zadržovacím právem, které je stále v jeho držení a poslat Prodávajícímu přesný seznam zboží. Kupující jej musí oddělit od ostatního zboží a vrátit je Prodávajícímu potom, co Prodávající odstoupí od smlouvy.

7.6 Kupující musí Prodávajícímu ihned písemně oznámit, pokud by nějaké třetí strany měly zabavit zboží pod zadržovacím právem nebo zadržet pohledávky připsané Prodávajícímu. Musí dát Prodávajícímu každou možnou podporu v intervenci.

7.7 Náklady na dodržení povinnosti spolupracovat při prosazování veškerých práv vzhledem k zachování vlastnictví a na všechna opatření učiněná pro udržování a skladování zboží hradí Kupující.

7.8 Kupující odpovídá Prodávajícímu za jakékoliv poškození zboží ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 8. Vady zboží a reklamace

8.1 Práva z vadného plnění je Kupující oprávněn uplatnit v souladu s ustanoveními obecně závazných předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat stav předávaného zboží, zejména neporušenost obalů zboží a kompletnost zboží, zároveň je Kupující povinen pořídit o zjištěných závadách pořídit fotodokumentaci. Reklamace zjevných vad kvality zboží (jako např. poškození tvaru žlabů, výlisků, nesprávný tvar výrobků nečistoty), je Kupující povinen uplatnit při převzetí zboží, nejpozději do 3 pracovních dnů od dodání zboží na místo dodání uvedené v Kupní smlouvě. V opačném případě se má za to, že vady Kupující schválil a na jeho pozdější reklamace nebude brán zřetel. Při zjevné vadě, jakou je chybějící množství zboží, musí být tato skutečnost ihned oznámena přepravci, uvedena na dodacím listě a neprodleně předána Prodávajícímu.

Reklamace skrytých vad kvality zboží je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy byly zjištěny, nejpozději do 6 měsíců ode dne dodání na místo uvedené v Kupní smlouvě.

8.2 Kupující je povinen doručit Prodávajícímu reklamaci v písemné formě. Písemná reklamace musí obsahovat identifikační znaky výrobku:

 1. název výrobku
 2. číslo kupní smlouvy/objednávky
 3. číslo a den vystavení dodacího listu, resp. faktury nebo kopii faktury
 4. popis závady
 5. přiložený vzorek s reklamovanou závadou, je-li to možné
 6. reklamační nárok
 7. datum, kdy by bylo nejlépe Kupujícího navštívit k prohlídce reklamovaného výrobku

Pokud bylo zboží poškozeno v průběhu přepravy zajišťované Prodávajícím, Kupující je povinen předložit následující dokumenty:

 1. Zápis o škodě s předběžným odhadem její výše
 2. Komerční zápis potvrzený dopravcem
 3. Nákladní list (CIM, CMR, B/L)

8.3 Reklamované zboží musí být uskladněno v původním nezměněném stavu odděleně od ostatního zboží a musí být chráněno proti znehodnocení. Do doby vyřízení reklamace Prodávajícím nesmí být použito, prodáno, zpracováno, pozměněno nebo jinak upraveno. Pokud dojde k převodu reklamovaného zboží nebo jeho části na třetí osobu v době po oznámení reklamace vady zboží Prodávajícímu, nároky Kupujícího z titulu odpovědnosti za vady automaticky zanikají.

8.4 Kupující je povinen umožnit Prodávajícímu prohlídku vadného zboží za účelem vyřízení reklamace.

8.5 Reklamace nebude uznána, jestliže vadné zboží nebude řádně skladováno nebo v důsledku nesprávného skladování a manipulace bude poškozeno. Pro skladování musejí být dodrženy technické podmínky a předepsané požadavky na skladování uvedené v Podmínkách pro skladování výrobků zveřejněných na webové adrese: https://www.kopos.cz/cs/skladovaci-podminky.

8.6 Kupující je ve věci vadného zboží povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění škody.

8.7 Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží

 1. vnějšími událostmi a nezpůsobil je Prodávající
 2. v případě, že Kupující porušil nebo nedodržel podmínky pro nakládání se zbožím stanovené obecně závaznými předpisy nebo stanovené Prodávajícím a zveřejněné na webové adrese: https://www.kopos.cz/cs/skladovaci-podminky.

8.8 V rámci reklamace vad zboží je Kupující oprávněn:

 1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo dodáním chybějícího zboží, nebo
 2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo
 3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.9 Volba mezi nároky uvedenými v předchozím ustanovení Kupujícímu náleží jen tehdy, jestliže ji oznámí Prodávajícímu ve včas zaslané reklamaci vad. Uplatněný nárok nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Jestliže se ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může Kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mu Prodávající oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li Prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Kupující požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné nebo požadovat slevu z kupní ceny.

 

Článek 9. Dodací podmínky pro internetový obchod v České republice pro české Kupující s dodávkami pouze v České republice

9.1 Kupující si objedná požadovaný výrobek v internetovém obchodě prostřednictvím výběru vhodného zboží do košíku a dokončí objednávku kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem písemného potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího. U každého výrobku lze dále prostudovat všechny jeho technické parametry a také jeho dokumentaci - číslo položky, název výrobku, EAN kód, cena bez DPH, množství v balení a další důležité technické informace (barva, materiál, rozměry atd.) obrázky, příslušenství k vybranému výrobku, certifikaci a datové listy.

Povinností Kupujícího je vyplnit všechny povinné údaje v internetové objednávce včetně kontaktního telefonního čísla, aby ho případný dopravce mohl kontaktovat.

Kupující obdrží elektronické potvrzení o přijetí objednávky. V případě nevydodání některé položky z objednávky informuje prodávající kupujícího a dohodne s ním náhradní termín plnění.

9.2 Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje zejména za účelem plnění smlouvy a rovněž za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů společnosti (např. v případě jakéhokoli sporu). Pro tyto účely se nevyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování některých osobních údajů ukládá společnosti přímo zákon (např. společnost má povinnost po zákonem stanovenou dobu uchovávat daňové doklady). Oprávněná osoba má právo přístupu k osobním údajům a právo na jejich opravu, jejich likvidaci, atd. Vyplněním registračního formuláře eshopu souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti KOPOS KOLÍN a.s., se sídlem Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, a to na dobu do odvolání souhlasu (Maximálně na dobu 10 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Při ochraně osobních údajů postupuje společnost zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, kupující bere na vědomí, zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese společnosti odvolat.

9.3 Podmínky a rozsah zpracování osobních údajů jsou popsány v zásadách o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na adrese https://www.kopos.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju a jsou přílohou těchto OP.

 

Článek 10. Ostatní

10.1 Částečné dodávky jsou povoleny.

10.2 Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření Kupní smlouvy předvídat a které způsobí Prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je Prodávající oprávněn pozastavit plnění, dokud překážka nepřestane existovat.

10.3 Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž by Kupujícímu vznikl nárok na náhradu škody.

10.4 Vratné obaly budou Prodávajícím převzaty ke zpětnému odkupu pouze v neporušeném stavu. U obalů porušených není Prodávající povinen tyto obaly vykoupit zpět. Kupující je oprávněn vrátit obaly, ale pouze ve lhůtě 6 měsíců po splnění dodávky zboží. Na počet vrácených neporušených obalů bude Prodávajícím vystaven daňový doklad. Obaly vrácené po době 6 měsíců Prodávající není povinen vykoupit zpět. Cena obalů, a to jak prodejní tak výkupní je uvedena v ceníku uvedeném na webových stránkách Prodávajícího.

10.5 Jestliže některé ustanovení těchto Obchodních podmínek je neplatné nebo se stane neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.6 Práva a povinnosti Kupujícího nejsou bez písemného souhlasu Prodávajícího převoditelná na třetí osoby.

10.7 Všechny informace obsažené v Kupní smlouvě a jakékoliv informace nebo dokumenty, které byly získány v souvislosti s Kupní smlouvou, považují strany za důvěrné.

10.8 Smluvní vztahy, ke kterým se tyto Obchodní podmínky váží, se řídí českým právem, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, veškeré spory budou řešeny v českém jazyce a u obecného soudu Prodávajícího v ČR.

10.9 Smluvní strany jsou povinny dbát, aby při úpravě smluvních vztahů nebo realizaci vzájemných plnění bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku sporů.

10.10 Každá strana oznámí ihned písemně druhé straně jakoukoli změnu údajů v živnostenském listu, v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci nebo skutečnost, že došlo k podání návrhu na konkurz nebo k prohlášení konkurzu, zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku či návrh na vyrovnání.

10.11 Veškeré dodávky se provádějí na podkladě těchto Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí kupních, rámcových či jiných nepojmenovaných smluv, pokud strany nesjednaly něco jiného.

10.12 Veškerá komunikace mezi stranami bude vedena v českém jazyce, pokud se strany nedohodly jinak.

10.13 Pokud budou při uzavírání smlouvy používat smluvní strany mezinárodní výkladová pravidla, budou se tato řídit podle mezinárodních pravidel pro výklad dodacích podmínek vydaných Mezinárodní komorou v Paříži INCOTERMS 2020, případně podle dohody stran. V případě, že jsou podmínky v Kupní smlouvě v rozporu s Obchodními podmínkami, mají Obchodní podmínky přednost.