Článek 1. Definice pojmů

1.1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti KOPOS KOLÍN a.s. jsou dále v tomto textu uváděny jako „Obchodní podmínky“.

1.2 Společnost KOPOS KOLÍN a.s., IČ: 61672971, se sídlem: Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vl. č. 3689 je dále v tomto textu uváděna jako „Prodávající“.

1.3 Fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím je dále v tomto textu uváděna jako „Kupující“.

1.4 Dohoda uzavíraná mezi Kupujícím a Prodávajícím za účelem prodeje zboží Prodávajícím a nákupu zboží Kupujícím a dodávky zboží od Prodávajícího Kupujícímu, splňující požadavky stanovené v těchto Obchodních podmínkách, je dále v tomto textu uváděna jako „Kupní smlouva“.

1.5 Pojmem „písemně“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí: dopisem nebo e-mailem.

 

Článek 2. Aplikace Obchodních podmínek

2.1 Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást všech Kupních smluv a všech objednávek Kupujícího k Prodávajícímu, všech nabídek a cenových nabídek Prodávajícího, všech souhlasů a potvrzení Prodávajícího objednávek Kupujícího. Toto neplatí pouze v případě, že Prodávající výslovně písemně souhlasí s jinou dohodou.

2.2 Jakékoli obchodní podmínky oznámené v jakémkoli dokumentu nebo v dokumentech vydaných Kupujícím buď před, nebo po vydávání jakéhokoli dokumentu Prodávajícím, oznámené nebo odkazující na tyto Obchodní podmínky se tímto výslovně odmítají a ignorují Prodávajícím a všechny tyto podmínky jsou zcela vyloučeny pro jakýkoli prodej ze strany Prodávajícího Kupujícímu a nemohou být v žádném případě závazné pro Prodávajícího.

2.3 Odkáže-li Kupující v nabídce nebo v přijetí nabídky na obchodní podmínky, které těmto Obchodním podmínkám odporují, je Kupní smlouva uzavřena v rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou s těmito Obchodními podmínkami v rozporu. Kupní smlouva však uzavřena není, pokud to Prodávající nebo Kupující vyloučí nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle.

 

Článek 3. Uzavření Kupní smlouvy

Kupní smlouva může být uzavřena pouze po přijetí písemné objednávky Kupujícího Prodávajícím, a to písemným potvrzením Prodávajícího, pokud splňuje následující požadavky:

3.1 Kupující zašle Prodávajícímu písemnou objednávku, která přesně specifikuje požadované zboží v souladu s nabídkou Prodávajícího dle katalogu nebo písemné nabídky. Objednávka na zboží musí obsahovat zejména:

 1. specifikaci objednávaného zboží (množství a technické údaje - název dle katalogu, typové číslo nebo EAN, balení),
 2. cenu,
 3. termín dodání objednaného zboží,
 4. místo určení,
 5. příslušné dodací podmínky dle INCOTERMS 2020, vydané Mezinárodní obchodní komorou, jsou FCA (KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika) pokud není uvedeno jinak v objednávce a potvrzeno Prodávajícím;
 6. specifikace Kupujícího (registrace, registrační číslo z obchodního rejstříku, identifikační číslo pro DPH platné ve státu destinace zboží (IČ, DIČ). Součástí první objednávky je výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu změny ve skutečnostech uvedených v těchto dokladech.

3.2 Na základě obdržené objednávky Prodávající objednávku neprodleně potvrdí a zašle ji Kupujícímu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení Prodávajícímu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Prodávajícím Kupujícímu podle podrobností objednávky stanovených článkem 3.1

3.3 Za uzavřenou Kupní smlouvu se také považuje poskytnutí plnění na základě obdržené objednávky, vyexpedování a vyfakturování zboží Kupujícímu.

3.4 Kupní smlouvou se nahrazují a ruší veškerá předchozí ujednání a dohody související s příslušnou dodávkou.

3.5 Veškeré dodávky se provádějí na základě těchto Obchodních podmínek.

3.6 Návrh Prodávajícího dodat zboží za určenou cenu v katalogu je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit.

 

Článek 4. Cena a platební podmínky, termín plnění

4.1 Kupní cena uvedená v Kupní smlouvě je stanovena na základě dodací podmínky FCA (KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, ČR) dle INCOTERMS 2020, pokud není ujednáno v Kupní smlouvě jinak.

4.2 Za účelem potvrzení předání a převzetí zboží z Prodávajícího na Kupujícího bude vystaven dodací list nebo jiný podobný doklad, na kterém Kupující, případně přepravce, potvrdí převzetí zboží od Prodávajícího.

4.3 Kupní cena je splatná v nebo do data splatnosti, které je uvedeno v daňovém dokladu (faktuře) nebo v souladu s platebními instrukcemi a měnou v nich stanovenou, není-li v jednotlivé Kupní smlouvě uvedeno jinak. Úhrada musí být provedena na bankovní účet Prodávajícího nebo do pokladny Prodávajícího v jeho sídle v obvyklé pracovní době.

4.4 Faktura musí splňovat všechny náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy. Nesprávné či neúplné údaje uvedené na faktuře je Kupující oprávněn reklamovat vrácením faktury nejpozději do 5 dnů od převzetí s uvedením důvodů vrácení. Oprava faktury nemá žádný vliv na uvedené smluvní podmínky (cena, splatnost atd.). Prodávající a Kupující prohlašují, že opravenou fakturu doručenou elektronicky na e-mail Kupujícího ve formátu, který zajišťuje autenticitu dokladu (nejlépe ve formátu PDF, jako obrázek PNG, případně JPG), považují za plnohodnotný doklad, který splňuje náležitosti dle příslušných právních předpisů. Tištěnou formu daňového dokladu připraví Prodávající pouze na výslovnou žádost Kupujícího. Kupující je povinen sdělit e-mailovou adresu pro zasílání daňových dokladů. Kupující se zavazuje potvrdit příjem opravného daňového dokladu (dobropisu), s uvedením data jeho obdržení, elektronickou formou nebo poštou na adresu Prodávajícího.

4.5 Smluvní strany mohou sjednat i jiné platební podmínky, např. zálohy, platby předem, nebo poskytnutí skonta za platbu před lhůtou splatnosti. Prodlení s platbou dle individuálně smluvených platebních podmínek se považuje za podstatné porušení smlouvy. Jsou-li dohodnuty splátky kupní ceny, prodlením s úhradou jedné ze splátek se stává ihned splatná celá kupní cena. Je-li dohodnuto skonto, je možno toto skonto jako slevu ze sjednané kupní ceny poskytnout pouze v případě, že Kupující má uhrazené veškeré předchozí závazky včas ve lhůtě splatnosti a při dodržení pořadí plateb.

4.6 V případě prodlení Kupujícího s úhradou splatné kupní ceny, popř. splatné zálohy na kupní cenu, není Prodávající povinen již nadále plnit sjednanou Kupní smlouvu, a to zejména dodávat Kupujícímu zboží a Prodávající je dále oprávněn vůči Kupujícímu uplatňovat právo na náhradu škody, a to do výše všech nákladů, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s dodáním a zprostředkováním výroby sjednaného zboží a dále všech nákladů souvisejících, jakož i ušlý zisk.

4.7 Jakákoli platba provedená Kupujícím může být použita Prodávajícím jednostranně pro vypořádání všech nároků Prodávajícího -splatných závazků Kupujícího.

4.8 Platba se považuje za uskutečněnou, pokud je na účet Prodávajícího uvedený v příslušných fakturách připsána v plné výši, nebo když dlužné částky jsou plně přijaty v hotovosti, jak je uvedeno v článku 4.3.

4.9 Sjednaná kupní cena nezahrnuje balení, vratné obaly, zajišťovací prostředky zboží během přepravy a náklady na přepravu, pokud není v příslušné Kupní smlouvě sjednáno jinak.

4.10 Bankovní výlohy, které jsou spojeny s úhradou kupní ceny, jdou k tíži Kupujícího.

4.11 Kupující není oprávněn provádět zápočty bez písemného souhlasu Prodávajícího. V případě provedení započtení bez písemného souhlasu Prodávajícího má Prodávající nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý případ. Zaplacením smluvní pokuty nároky Prodávajícího na náhradu škody nejsou dotčeny.

4.12 Kupující není oprávněn zadržovat platby nebo snížit kupní cenu v případě jakéhokoli (údajného) neplnění povinností příslušné Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího.

4.13 V případě obdržení úhrady od Kupujícího bez udání variabilního symbolu platby rozhodne o použití platby Prodávající.

4.14 Pro vzájemné vyúčtování jsou závazná množství, ceny, rozměry nebo váhy uvedené Prodávajícím.

4.15 V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny je Prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Vedle smluveného úroku z prodlení může Prodávající uplatnit právo na náhradu škody, a to do výše všech nákladů, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s prodlením Kupujícího včetně všech nákladů na vymáhání pohledávky.

4.16 Bez ohledů na dohodnutá data splatnosti se všechny faktury stávají okamžitě splatnými, pokud předchozí dodávka nebo část dodávky z jednotlivé Kupní smlouvy nebo i jiné závazky Kupujícího vůči Prodávajícímu nebyly uhrazeny v dohodnutém termínu anebo se Prodávající dozví o okolnostech, které snižují nebo mohou snížit kredibilitu Kupujícího. V takovém případě je Prodávající oprávněn požadovat platbu předem pro stávající i nové dodávky podle Kupní smlouvy nebo odstoupit od smlouvy s možností požadovat náhradu škody po Kupujícím z titulu zmaření této smlouvy.

V takovém případě je Prodávající oprávněn požadovat platbu předem pro stávající i nové dodávky podle Kupní smlouvy nebo odstoupit od smlouvy s možností požadovat náhradu škody po Kupujícím z titulu zmaření této smlouvy.

4.17 V případě, že se Kupující zaváže zajistit transport zboží vlastními prostředky, musí tak učinit do 10 dnů od obdržení avíza Prodávajícího. V případě, že Kupující zboží do 10 dnů nevyexpeduje, Prodávající má právo:

 1. odeslat zboží na náklady a riziko Kupujícího,
 2. uskladnit zboží na náklady a riziko Kupujícího ve skladu Prodávajícího, či ve skladu kterékoli jiné osoby. V případě uskladnění zboží je Prodávající oprávněn Kupujícímu účtovat skladovací náklady na potřebnou skladovací plochu, výši skladovacích nákladů určí Prodávající.

4.18 Případné dodatečné požadavky Kupujícího na změnu zboží akceptované Prodávajícím přiměřeně prodlužují sjednanou dodací lhůtu. Prodávající má nárok na úhradu nákladů souvisejících se změnou.

 

Článek 5. Dodání

5.1 Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na Kupujícího naložením zboží prvnímu přepravci.

5.2 Zboží je považováno za dodané předáním prvnímu přepravci.

5.3 V případě zpoždění dodávky nebo chybné dodávky zboží Prodávající neodpovídá za žádnou škodu, která by tímto mohla vzniknout.

5.4 Prodávající není v žádném případě odpovědný zvláště za takové škody, jako např. za ztrátu možného budoucího zisku, ztrátu zakázky, ztrátu obchodu, ztrátu budoucích obchodů, ztrátu výroby, ztrátu spolupráce, ztrátu nebo poškození image, ztrátu příjmů, ztrátu zisku, náklady kapitálu, náklady spojené s přerušením výroby nebo provozu, nebo podobně.

5.5 Prodávající rovněž neodpovídá za běžné povrchové, mechanické poškození (otlaky, rýhy, deformace žeber) vnější stěny trubky (KOPOFLEX, KOPODUR, DUODREN, KOPODREN) vzniklé v důsledku technologie výroby nebo transportu, které nemají vliv na funkčnost zboží.

5.6 Odpovědnost Prodávajícího za prodlení je vyloučena v případech, kdy je prodlení způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci kvůli epidemii COVID-19 (tzv. koronaviru) nebo podobné výjimečné události ohrožující veřejné zdraví. Prodlení Prodávajícího v takovém případě nepředstavuje porušení smlouvy a Kupujícímu nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy, nebo jakoukoliv smluvní pokutu v důsledku tohoto prodlení.

 

Článek 6. Vyšší moc

6.1 Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv selhání či zpoždění při výkonu, pokud:

(i)    takové selhání nebo zpoždění vyplývá z přerušení výrobního procesu zboží, avšak toto nelze použít v případech hrubé nedbalosti nebo úmyslu; nebo
(ii)    je takové selhání nebo zpoždění zapříčiněno vyšší mocí, jak je definována níže, nebo zákonem.

V případě takové poruchy, jak je stanoveno výše, bude výkon příslušné části nebo částí Kupní smlouvy pozastaven na dobu, jakou trvá porucha, aniž by Prodávající byl odpovědný nebo zavázaný Kupujícímu za vzniklou škodu.

Označením "vyšší moc" se rozumí a zahrnují veškeré okolnosti nebo skutečnosti, které jsou mimo racionální kontrolu Prodávajícího – zda jsou předvídatelné v době uzavření Kupní smlouvy – v důsledku čehož nemůže Prodávající racionálně být povinen plnit své povinnosti, včetně vyšší moci a/nebo nedodržení závazku jedním z dodavatelů Prodávajícího, včetně ale neomezených na válku, hrozbu války, povstání, sabotáž, požár, bouře, povodeň, výbuch, přírodní pohromy, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie, stávka, úplné nebo částečné zničení závodu či výrobní linky Prodávajícího nebo jeho dodavatelů, dodávky dodavatelů, změna celních předpisů, dovozních a vývozních kvót, zákaz exportu či importu nebo jakékoli další příčiny. V případě že zásah vyšší moci trvá po periodu 3 po sobě jdoucích měsíců (nebo v případě, že Prodávající může důvodně předpokládat prodloužení trvání na 3 po sobě jdoucí měsíce), má Prodávající právo zrušit celou Kupní smlouvy nebo jakoukoliv část Kupní smlouvy bez jakékoliv odpovědnosti vůči Kupujícímu.

 

Článek 7. Zachování vlastnictví (zadržovací právo)

7.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a všech případných dalších nákladů, s respektem k obchodním vztahům s Kupujícím, spojených s vymáháním a prodlením platby včetně případných budoucích nároků. Tato výhrada vlastnictví se vztahuje i na zboží dodané prostřednictvím výměny.

7.2 Pokud by zboží podléhající zachování vlastnictví mělo být zpracováváno, smíšeno, nebo kombinováno s jinými předměty, které nepatří Prodávajícímu, musí Prodávající mít právo spoluvlastnictví na nové věci ve stejném poměru, jako je mezi hodnotou zboží podléhající zachování vlastnictví, včetně DPH, a hodnotou jiných položek zpracovaných nebo kombinovaných v době zpracování nebo kombinace. Kupující je povinen skladovat položku ve prospěch Prodávajícího zdarma.

7.3 Až do dalšího oznámení je Kupující oprávněn nakládat se zbožím v rámci zachování vlastnictví v rámci svých běžných obchodních operací. Pro tuto akci Kupující tímto postupuje Prodávajícímu své pohledávky z dalšího prodeje zboží pod zadržovacím právem (přeprodejní cena je včetně DPH) včetně odpovídajících pohledávek ze směnek a spolu se všemi doplňkovými pohledávkami. Pokud by Kupující měl prodávat zboží pod zadržovacím právem společně se zbožím které nepatří Prodávajícímu, pak z celkové ceny se postoupení vztahuje pouze na částku, kterou Prodávající účtoval Kupujícímu za zboží podléhající zadržovacímu právu, které bylo prodáváno.

7.4 Až do dalšího oznámení je Kupující oprávněn shromažďovat pohledávky, které byly postoupeny Prodávajícímu. Jakékoli postoupení nebo zastavení takových pohledávek je možné pouze s písemným souhlasem Prodávajícího. Pokud je Kupující v prodlení s placením, nebo neplní své povinnosti vzhledem k zachování vlastnictví, musí Kupující na žádost Prodávajícího poskytnout pohledávky s písemným oznámením o postoupení a dodat je Prodávajícímu se všemi informacemi, předložit a odeslat Prodávajícímu doklady a převést jakékoli směnky. Pokud je to nutné, musí Kupující poskytnout přístup Prodávajícímu k příslušným dokumentům.

7.5 Za vzniku okolností uvedených v článku 7.4 větě 3 Kupující musí poskytnout Prodávajícímu přístup ke zboží pod zadržovacím právem, které je stále v jeho držení a pošle Prodávajícímu přesný seznam zboží. Kupující jej musí oddělit od ostatního zboží a vrátit je Prodávajícímu potom, co Prodávající odstoupí od smlouvy.

7.6 Kupující musí Prodávajícímu ihned písemně oznámit, pokud by nějaké třetí strany měly zabavit zboží pod zadržovacím právem nebo zadržet pohledávky připsané Prodávajícímu. Musí dát Prodávajícímu každou možnou podporu v intervenci.

7.7 Náklady na dodržení povinnosti spolupracovat při prosazování veškerých práv vzhledem k zachování vlastnictví a na všechna opatření učiněná pro údržování a skladování zboží hradí Kupující.

7.8 Kupující odpovídá Prodávajícímu za jakékoliv poškození zboží ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

 

Článek 8. Vady zboží a reklamace

8.1 Práva z vadného plnění je Kupující oprávněn uplatnit v souladu s ustanovením obecně závazných předpisů.

Reklamace zjevných vad kvality zboží (jako např. poškození tvaru žlabů, výlisků, nesprávný tvar výrobků nečistoty), je Kupující povinen uplatnit do 3 pracovních dnů od dodání zboží na místo dodání uvedené v Kupní smlouvě. Při zjevné vadě, jakou je chybějící množství zboží, musí být tato skutečnost ihned uvedena na dodacím listě a neprodleně předána Prodávajícímu.

Reklamace skrytých vad kvality zboží je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy byly zjištěny, nejpozději do 6 měsíců ode dne dodání na místo uvedené v Kupní smlouvě.

8.2 Kupující je povinen doručit Prodávajícímu reklamaci v písemné formě. Písemná reklamace musí obsahovat identifikační znaky výrobku:

 1. název výrobku
 2. číslo kupní smlouvy/objednávky
 3. číslo a den vystavení dodacího listu, resp. faktury nebo kopii faktury
 4. popis závady
 5. přiložený vzorek s reklamovanou závadou, je-li to možné
 6. reklamační nárok
 7. datum, kdy by bylo nejlépe Kupujícího navštívit k prohlídce reklamovaného výrobku

Pokud bylo zboží poškozeno v průběhu přepravy zajišťované Prodávajícím, Kupující je povinen předložit následující dokumenty:

 1. Zápis o škodě s předběžným odhadem její výše
 2. Komerční zápis potvrzený dopravcem
 3. Nákladní list (CIM, CMR, B/L)

8.3 Reklamované zboží musí být uskladněno v původním nezměněném stavu odděleně od ostatního zboží a musí být chráněno proti znehodnocení. Do doby vyřízení reklamace Prodávajícím nesmí být použito, prodáno, zpracováno, pozměněno nebo jinak upraveno. Pokud dojde k převodu reklamovaného zboží nebo jeho části na třetí osobu v době po oznámení reklamace vady zboží Prodávajícímu, nároky Kupujícího z titulu odpovědnosti za vady automaticky zanikají.

8.4 Kupující je povinen umožnit Prodávajícímu prohlídku vadného zboží za účelem vyřízení reklamace.

8.5 Reklamace nebude uznána, jestliže vadné zboží nebude řádně skladováno nebo v důsledku nesprávného skladování a manipulace bude poškozeno. Pro skladování musejí být dodrženy technické podmínky a předepsané požadavky na skladování uvedené v Podmínkách pro skladování výrobků zveřejněných na webové adrese: https://www.kopos.cz/cs/skladovaci-podminky.

8.6 Kupující je ve věci vadného zboží povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění škody.

8.7 Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží

 1. vnějšími událostmi a nezpůsobil je Prodávající
 2. v případě, že Kupující porušil nebo nedodržel podmínky pro nakládání se zbožím stanovené obecně závaznými předpisy nebo stanovené Prodávajícím a zveřejněné na webové adrese: https://www.kopos.cz/cs/skladovaci-podminky.

8.8 V rámci reklamace vad zboží je Kupující oprávněn:

 1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo dodáním chybějícího zboží, nebo
 2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo
 3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.9 Volba mezi nároky uvedenými v předchozím ustanovení Kupujícímu náleží jen tehdy, jestliže ji oznámí Prodávajícímu ve včas zaslané reklamaci vad. Uplatněný nárok nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Jestliže se ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může Kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mu Prodávající oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li Prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Kupující požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné nebo požadovat slevu z kupní ceny.

8.10 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
V současné době mají spotřebitelé – kupující možnost využít k řešení sporů s Prodávajícím jednak řízení před soudem, a dále rozhodčího řízení nebo mediace. Prodávající v rámci plnění informační povinnosti tímto upozorňuje spotřebitele - kupující o tom, že zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. novelou č. 378/2015 Sb. (ZOS) stanovil možnost Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Spotřebitel má podle § 20d tohoto zákona (ZOS) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele, který musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti (§ 20n ZOS), zejména doklady o tom, že se spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo u Prodávajícího poprvé. Prodávající je následně vyzván, aby ve lhůtě patnácti pracovních dnů od doručení vyrozumění poskytnul České obchodní inspekci vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu, přičemž Prodávající je povinen spolupracovat a poskytnout České obchodní inspekci součinnost potřebnou k efektivnímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Zákon stanovuje maximální délku mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, které musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení (ve zvlášť složitých sporech lze lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu může dobrovolně ukončit pouze spotřebitel, dále může být ukončeno zejména dohodou mezi spotřebitelem a podnikatelem. Toto mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není na rozdíl od výše uvedených způsobů zpoplatněno, každá ze stran (tedy spotřebitel a podnikatel) si však nesou své případné náklady (např. spojené s právním zastoupením) samy.

Řízení je vedeno před subjektem, kterým je Česká obchodní inspekce,

Kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce vydala na podkladě § 20x ZOS „Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) “. Pravidla jsou uveřejněna na shora uvedených Webových stránkách ČOI.

 

Článek 9. Dodací podmínky pro internetový obchod v České republice pro české Kupující s dodávkami pouze v České republice

9.1 Kupující si objedná požadovaný výrobek v internetovém obchodě prostřednictvím:

 1. tlačítka „Hledání“ a nástrojem „Hledaný text“, spjatým s parametrem, „Číslem položky“ nebo „EAN kódu“ a kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“, nebo
 2. výběrem ze seznamu výrobků v menu „Katalogu“ a kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“, nebo
 3. přes samostatné menu „Objednávky“

Ve všech případech lze po rozkliknutí dále prostudovat jednotlivé výrobky jak po technické stránce, tak po stránce dokumentace: číslo položky, název výrobku, EAN kód, cena bez DPH, množství v balení a další důležité technické informace (barva, materiál, rozměry atd.). V dalších záložkách jsou obrázky, příslušenství k vybranému výrobku, certifikace.
Povinností Kupujícího je vyplnit všechny povinné údaje v internetové objednávce včetně kontaktního telefonního čísla, aby ho případný dopravce mohl kontaktovat.
Kupující obdrží elektronické potvrzení o přijetí objednávky. V případě nedodání některé položky z objednávky informuje Prodávající Kupujícího a dohodne s ním náhradní termín plnění.

Povinností kupujícího je vyplnit všechny povinné údaje v internetové objednávce včetně kontaktního telefonního čísla, aby ho případný dopravce mohl kontaktovat.

Kupující obdrží elektronické potvrzení o přijetí objednávky. V případě nevydodání některé položky z objednávky informuje prodávající kupujícího a dohodne s ním náhradní termín plnění.

9.2 Zboží objednané prostřednictvím internetového obchodu posílá Prodávající Kupujícímu na dobírku prostřednictvím dopravce. Zboží zaplatí Kupující při převzetí. Kupující má právo ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží toto zboží bez udání důvodu vrátit. Vrátí-li zboží do 14 dnů nepoužité zpět, může si je dle přání vyměnit, nebo prostě vrátit a nechat si zaslat zpět peníze.

9.3 Pokud Kupující odstoupí od smlouvy nebo zboží neodebere nebo zboží odebere jenom částečně, má poškozená strana nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % stornovaných, neodebraných či nevyrobených výrobků.

9.4 Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře internetového obchodu souhlasí spotřebitel se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti KOPOS KOLÍN a.s., se sídlem Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, jakožto správce (dále jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Zároveň uděluje i společnosti souhlas s tím, aby mu společnost zasílala informace o připravovaných akcích a nabídkách svých obchodních partnerů. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd..

 

Článek 10. Ostatní

10.1 Částečné dodávky jsou povoleny.

10.2 Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření Kupní smlouvy předvídat a které způsobí Prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je Prodávající oprávněn pozastavit plnění, dokud překážka nepřestane existovat.

10.3 Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž by Kupujícímu vznikl nárok na náhradu škody.

10.4 Vratné obaly budou Prodávajícím převzaty ke zpětnému odkupu pouze v neporušeném stavu. U obalů porušených není Prodávající povinen tyto obaly vykoupit zpět. Kupující je oprávněn vrátit obaly, ale pouze ve lhůtě 6 měsíců po splnění dodávky zboží. Na počet vrácených neporušených obalů bude Prodávajícím vystaven daňový doklad. Obaly vrácené po době 6 měsíců Prodávající není povinen vykoupit zpět. Cena obalů, a to jak prodejní tak výkupní je uvedena v ceníku uvedeném na webových stránkách Prodávajícího.

10.5 Jestliže některé ustanovení těchto Obchodních podmínek je neplatné nebo se stane neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.6 Práva a povinnosti Kupujícího nejsou bez písemného souhlasu Prodávajícího převoditelná na třetí osoby.

10.7 Všechny informace obsažené v Kupní smlouvě a jakékoliv informace nebo dokumenty, které byly získány v souvislosti s Kupní smlouvou, považují strany za důvěrné.

10.8 Smluvní vztahy, ke kterým se tyto Obchodní podmínky váží, se řídí českým právem, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, veškeré spory budou řešeny v českém jazyce a u obecného soudu Prodávajícího v ČR.

10.9 Smluvní strany jsou povinny dbát, aby při úpravě smluvních vztahů nebo realizaci vzájemných plnění bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku sporů.

10.10 Každá strana oznámí ihned písemně druhé straně jakoukoli změnu údajů v živnostenském listu, v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci nebo skutečnost, že došlo k podání návrhu na konkurz nebo k prohlášení konkurzu, zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku či návrh na vyrovnání.

10.11 Veškeré dodávky se provádějí na podkladě těchto Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí kupních, rámcových či jiných nepojmenovaných smluv, pokud strany nesjednaly něco jiného.

10.12 Veškerá komunikace mezi stranami bude vedena v českém jazyce, pokud se strany nedohodly jinak.

10.13 Pokud budou při uzavírání smlouvy používat smluvní strany mezinárodní výkladová pravidla, budou se tato řídit podle mezinárodních pravidel pro výklad dodacích podmínek vydaných Mezinárodní komorou v Paříži INCOTERMS 2020, případně podle dohody stran.