Splňují kabelové žlaby (lávky) požadavky na vodivé pospojení?

Systém žlabů a lávek je konstruován tak, aby při spojeni jednotlivých žlabů bylo zajištěno kvalitní pospojení. Toho se docílí pevným spojením pomoci speciálních šroubů NSM 6X10 (NSM 6X10-GMT, NIXSM 6X10).

Tvrzeni vychází ze zkušebního protokolu kabelových tras a kabelových lávek zařazených podle normy ČSN EN 61537 podle článku 6.3.2 jako kabelové trasy s charakteristikami elektrické kontinuity pro zajištění ochranného pospojováni a spojeni se zemí. Podle článku 11.1.2 po délce zkušebních vzorků probíhá střídavý proud 25 ±1 A o kmitočtu 50 Hz až 60 Hz. Zkouška podle tohoto článku byla vyhovující. Impedance na spoji je menši než 50 mΩ, Této zkoušce kabelové žlaby a kabelové lávky také vyhověly.

Po kolika metrech se používá KPS – kryt kabelových příchytek SONAP?

Každých 3,5 m (vychází po patrech) a jedná se pouze o mechanickou zábranu proti samovolnému utržení kabelů v případě požáru (neslouží jako protipožární ucpávka).

Můžou se použít Omega příchytky a příchytky 67xx jako stoupající trasa?

Ano.

Může se spojovat více žil do jedné požárně odolné keramické svorky?

Ano.

Mohou se požární systémy KOPOS kotvit na kotvící materiál jiného výrobce?

Ano, pokud má daný kotevní prvek certifikaci požární odolnosti.

Máte hmoždinky pro systém se zachováním funkčnosti do sádrokartonu?

Ne.

Jaký je rozdíl mezi kabelovými žlaby MARS a JUPITER?

Těmito názvy jsou rozlišeny rozměrové řady kabelových žlabů.

Kabelové žlaby MARS mají tradiční rozměry používané na českém trhu s výškou bočnice 50 a 100 mm a šířkami 62, 125, 250 a 500 mm. Celková délka žlabů je 2,1 m.

Kabelové žlaby JUPITER jsou vyráběny dle standardních evropských rozměrů. Tyto žlaby mají výšku bočnice 35, 60, 85 nebo 110 mm, v nabídce jsou v šířkách 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 a 600 mm. Standardní délka žlabu je 3 m. 

Jaký je minimální poloměr ohybu korugovaných trubek KOPOFLEX?

KOPOFLEXVnější průměr (mm)Vnitřní průměr (mm)Minimální poloměr ohybu (mm)Balení (m/kg)Rozměr balení (cm)
KF 09040403223050 / 9,565 x 30
KF 09050504135050 / 1390 x 30
KF 09063635235050 / 15,795 x 35
KF 09075756135050 / 18,7100 x 45
KF 09090907540050 / 27110 x 45
KF 091101109440050 / 34,5115 x 65
KF 0912012010050050 / 37,5150 x 50
KF 0912512510850050 / 39150 x 60
KF 0916016013665050 / 46160 x 80
KF 0917517515070050 / 64200 x 65

Jaký je minimální poloměr ohybu elektroinstalačních trubek?

Minimální poloměr ohybu elektroinstalačních trubek KOPOS je udávaný v milimetrech a vztahuje se k vnitřní středové ose trubky (viz obrázek).

Jmenovitý rozměrMinimální poloměr ohybu (mm)
ENČSN
16 60
 13,570
20 80
 1680
25 100
 23100
32 120
 29140
40 170
 36200
50 220
 48250
63 250

Jakou třídou zeminy je možné zasypávat chráničky typu KOPOFLEX nebo KOPODUR?

Norma ČSN 73 30 50 dělila zeminy celkem do 7 následujících tříd. Přehled udává zjednodušenou chrakteristiku.

TřídaCharakteristika zeminy
1Soudržné zeminy měkké konzistence a nesoudržné kypré zeminy se zrny štěrku do 5 cm (max. 10% objemu)
2Soudržné zeminy tuhé konzistence a středně ulehlé nesoudržné zeminy se zrny štěrku do 10 cm
3Soudržné zeminy pevné – tuhé konzistence, jílovité zeminy s měkkou – tuhou konzistencí a nesoudržné ulehlé zeminy, štěrk se zrny do 10 cm, stmelený štěrk, navětralé a zvětralé poloskalní horniny
4Jílovité zeminy pevné – tuhé konzistence, hrubý štěrk se zrny do 25 cm a balvanitou složkou do 0,1 m3, štěrky s jílovitým tmelem, navětralé poloskalní horniny
5Hrubý štěrk zrna 10 – 25 cm, nesoudržné zeminy 4. třídy s jílovitým tmelem pevné konzistence. Zdravé poloskalní horniny
6Zpevněné poloskalní horniny, nesoudržné zeminy s balvany do 0,1 m3
7Zdravé skalní horniny

Přesná definice 1.třídy dle normyKOPOS KOLÍN a.s. doporučuje zasypávat chráničky KOPOFLEX a KOPODUR zeminou se zrny max. do velikosti 50 mm v objemu max. 10% v zemině. Detailní podmínky stanovuje norma ČSN EN 1610, která nahrazuje již neplatnou ČSN 73 30 50. Popis zeminy podle již neplatné normy uvádíme, protože dobře vystihuje charakter zeminy

a) soudržné, měkké konzistence. Např. ornice, hlína, písčitá hlína, hlinitý písek
b) nesoudržné, kypré se zrny do 20mm se zrny nad 20 do 50 mm v objemu do 10% z celkového objemu zeminy 1.třídy např. písek, písek se šterkem, písečný šterk, drobný a střední štěrk, případně štěrk s kameny
c) stavební odpad a navážka obdobného charakteru jako zeminy zařazené do 1.třídy

Jaké trubky jsou vhodné pro skrytý hromosvod ve fasádě?

Podle staré, již neplatné normy, se pro skrytý hromosvod musela používat nekovová netříštivá trubka, která měla světlost (vnitřní průměr) min 29 mm.

Tato norma již řadu let není v platnosti, ale stále mnoho lidí podle ní požaduje trubky.

Jako výrobce doporučujeme používat trubky se střední mechanickou odolností tj. 750N/5cm.

Nejvhodnější ohebná elektroinstalační trubka je SUPER MONOFLEX 1240, která má vnitřní průměr min. 31,2 mm.

Jedním z článků, který se touto tématikou zabývá je např. zde: http://elektrika.cz/data/clanky/jan-hajek-bleskova-valka-c-6-jak-ma-vypadat-skryty-svod-podle-csn-34-1390/view?searchterm=skrytý hromosvod.

Jaké podmínky musí být splněny při montáži lišt a lištových krabic na hořlavé podklady?

Elektroinstalační lišty KOPOS lze montovat na všechny podkladové materiály skupiny hořlavosti A1 až F. Musí být však splněna podmínka, že kabel vedený lištou není v žádném místě vedení nastavovaný, přerušený nebo svorkovaný.
Lištové krabice lze montovat na povrch hořlavosti A1 až D přímo. V případě montáže na materiál hořlavosti C3 je nutné pod krabici použít tepelně izolační podložku.

Jaké krabice mohu montovat do dřeva (hořlavých podkladů)?

A co je to vlastně dřevo? A můžeme krabice instalovat do C3? Naše odpověď zní:

Dnes se nám již těžko podaří instalovat krabice na nebo do materiálů C3, protože norma ČSN 33 2312/Z1 stanovuje s ohledem na ČSN EN 13 501-1 ukončení třídění materiálů na stupně hořlavosti a převádí tuto klasifikaci na třídy reakce na oheň. A protože nejistota, zda mohu instalovat elektroinstalační krabice, vzniká u materiálů C3, zmiňme se zde pouze o převodu materiálů stupně hořlavosti C3. Tyto materiály jsou od června 2005 označovány jako materiály třídy reakce na oheň E nebo F.

A dřevo do této kategorie nikdy nepatřilo. Tvrdá dřeva, jako např. buk nebo dub, byla dokonce ve stupni hořlavosti C1 tedy těžko hořlavá. Je pochopitelné, že každé dřevo je nakonec povrchově upraveno a tato povrchová úprava může jeho hořlavost zvýšit. Abychom předešli podobným dohadům, budeme mít vždy na mysli všeobecně materiály třídy reakce na oheň F. Tuto klasifikaci musí poskytnout každý výrobce stavebního výrobku.

A nyní k normě ČSN 33 2312 Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich. Již zmiňovanou změnou Z1 se do úvodního odstavce původní normy ČSN 33 2312 z 8.5.1985 doplňuje odstavec, který odkazuje na současnou platnost této normy společně s normou ČSN EN 60670-1-Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a jiné podobné pevné elektrické instalace. Tato norma od 1.10.2007 pro krabice normu ČSN 33 2312 zcela nahradila.

Nyní tedy k normě ČSN EN 60670-1. Ta opět upozorňuje na skutečnost, že do 1.10.2007 je možné použít i ČSN 33 2312, ale pro krabice platí od tohoto data pouze norma ČSN EN 60670-1, ve které nalezneme v tabulce 1 třídění krabic a úplných krytů:

Třídění 7.2 podle způsobu instalace- 7.2.1 zapuštěné, polozapuštěné nebo uložené v-7.2.1.2 tedy hořlavých stěnách, hořlavých stropech nebo hořlavých podlahách- následuje i třídění podle 7.2.1.3 tedy dutých stěnách, dutých stropech, dutých podlahách nebo nábytku. A tato třídění jsme vypsali právě proto, že KOPOS KOLÍN a.s. má elektroinstalační krabice určené do dutých stěn (vyráběné v okrové barvě), testované a klasifikované právě podle těchto klasifikací. Z úspěšně absolvované zkoušky žhavou smyčkou na 850°C a výše uvedené klasifikace můžeme jednoznačně doporučit montáž na elektroinstalačních krabic do dutých stěn na i do materiálů třídy reakce na oheň F.

A protože podle normy hořlavější látka neexistuje, není zde tedy žádná obava o možnosti instalovat naše krabice do dutých stěn na i do stavebního materiálu s jakoukoli reakcí na oheň.

Jaké jsou nové třídy hořlavosti materiálu?

Jaké jsou možnosti montáže dvojzásuvek do lištových krabic?

V sortimentu firmy KOPOS je několik lištových systémů, do kterých lze montovat dvojzásuvky. Jedná se o LK 80X28 2ZK, LK 80X28 2R, LK 80X28 2ZT a bezhalogenové LK 80X28 2ZKHF a LK 80X28 2ZTHF.
Lištová krabice LK 80X28 2R umožňuje montáž 2 ks přístrojů (např. jednozásuvek) nebo montáž jednoho přístroje a víčka VLK 80/R se svorkovnicí. Krabice je vhodná i pro dvojzásuvku společně se svorkovnicí a víčkem VLK 80/2R. Pokud daná krabice umožňuje montáž dvojzásuvky, je toto v katalogu vyznačeno příslušným symbolem.

Jak velký tlak je možné použít při zafoukávání vodičů do chrániček HDPE?

Chráničky optického kabelu HDPE jsou testovány tlakem 1,5 MPa po dobu 1 hodin. Při zafukování se v praxi používá tlak 1 až 1,2 MPa.

Jak je definován pojem samozhášivost?

Samozhášivost je odolnost proti šíření plamene, která se rozděluje podle skupiny výrobků (krabice, lišty, trubky). U jednotlivých skupin je různá a její přesná definice je dána příslušnými normami. Obecně lze říci, že výrobek nebo materiál je samozhášivý, pokud po oddálení zdroje plamene za normou stanovený čas plamen zhasne.

Do jaké třídy hořlavosti patří dřevo?

Jednotlivé druhy dřeva se liší svým složením a vlastnostmi, proto se řadí do různých skupin. Pro úplnost uvádíme přehled všech nejznámějších druhů materiálů s jejich přiřazením do tříd hořlavosti.
Více informací zde.

Co to je bezhalogenový materiál? Čím se liší bezhalogenový materiál od PVC?

Bezhalogenový materiál je takový materiál, který neobsahuje skupinu halogenových prvků (fluor, chlor, brom, jód, astat). Tyto prvky při hoření uvolňují látky, které jsou v podobě toxického dýmu nebezpečné pro člověka, ale zároveň způsobují korozi kovů. Bezhalogenové plasty jsou v tomto směru bezpečnější a výrobky z nich jsou vhodné především do prostor určených jako shromažďovací a pro únikové cesty (veřejné prostory, nádraží, divadla, kina, nákupní centra atd.). PVC, neboli polyvinylchlorid, není bezhalogenový materiál, protože obsahuje chlor.

Jakým způsobem lze rozdělit a odstínit silové a datové sítě v parapetních kanálech?

Firma KOPOS nabízí hned několik řešení jak rozdělit, odstínit a zároveň uspořádat vedení v parapetních kanálech: příčky plastové PEKE 60 a PEP 60, příčku plastovou s kovovou fólií PKS 70/60, příčku kovovou PEP 60/K a stínicí kanály SK 40X20 a SK 40X33:

  1. příčka PEKE 60 slouží k rozdělení vnitřního prostoru elektroinstalačních kanálů, a tím i k lepší manipulaci s vloženými kabely a k jejich přehlednosti
  2. příčka s kovovou fólií PKS 70/60 je modifikací příčky PEKE 60. Díky tenké vrstvě kovové fólie má podobné vlastnosti jako kovová příčka, ale je podstatně lehčí. Jednotlivé příčky PKS 70/60 je nutné propojit. K tomuto účelu se používá propojovací lanko PLSK.
  3. PEP 60 je nový typ plastové příčky, která se zacvakne do vnitřních kolejnic umístěných na dně parapetních kanálů. Příčka je v nich v podstatě zavěšena a její dělící rovina je posunuta - tím dochází k efektivnějšímu rozdělení vnitřních prostor v parapetních kanálech.
  4. kovová příčka PEP 60/K je tvarově podobná plastové příčce PEP 60 – její dělící rovina je také posunutá od místa přichycení, které se provádí pomocí příchytek PSK 1. Jednotlivé příčky PEP 60/K je nutné propojit. K tomuto účelu se používá propojovací lanko PLSK.
  5. stínicí kanály SK 40X20 a SK 40X33 zajišťují kvalitní odstínění protaženého vedení a slouží podobně jako příčky k rozdělení vnitřního prostoru parapetních kanálů.

Účinně lze vedení odstínit pouze uzavřením vodiče do kovového "pláště". K tomuto účelu jsou určené stínicí kanály SK 40X20 a SK 40X33, které slouží podobně jako příčky k rozdělení vnitřního prostoru parapetních kanálů a navíc zajišťují kvalitní odstínění protaženého vedení. Jednotlivé díly se spojují propojovacím lankem PLSK.

Jaká je u elektroinstalačních lišt a trubek kapacita pro vložení počtu vodičů?

Příklady uložení jsou udány v tabulce, kde je počítáno s využitím 60 % vnitřního průřezu.
Více informací zde.