Oznámení o možném protiprávním jednání

učiněné podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

 

Příslušnou osobou k přijímání Oznámení je:

Hana Altová
tel.: 321 730 112
mobil: 722 577 698
neboIng. Jaroslava Olivová
tel.: 321 730 113

Kontaktní e-mail pro oznamování je oznamovatel@kopos.cz a výše uvedená telefonní čísla.

 

Podat Oznámení lze Příslušné osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

  1. písemně doručením na adresu Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín; Oznámení musí být podáno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem „K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY – NEOTVÍRAT“
  2. elektronicky na e-mail oznamovatel@kopos.cz
  3. ústně na adrese Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín v kanceláři Příslušné osoby; O ústně podaném Oznámení se pořídí zvuková nahrávka, kterou lze pořídit pouze se souhlasem Oznamovatele, nebo záznam. K záznamu nebo k přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, se Oznamovatel může vyjádřit a takové vyjádření se k Oznámení připojí;
  4. telefonicky na čísle 321 730 112, 722 577 698 nebo 321 730 113. O telefonicky podaném Oznámení se pořídí zvuková nahrávka, kterou lze pořídit pouze se souhlasem Oznamovatele, nebo záznam. K záznamu nebo k přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, se Oznamovatel může vyjádřit a takové vyjádření se k Oznámení připojí
  5. osobně, pokud o to Oznamovatel požádá

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele.

 

Učinění vědomé nepravdivého Oznámení je přestupkem ve smyslu § 23 Zákona, za který lze uložit pokutu do 50.000 Kč.