29.5.2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) společně se Státním úřadem inspekce práce (SÚIP) pravidelně, už od roku 1996, prověřuje společnosti při dodržování pravidel BOZP. Firmy, které splní všechna kritéria v rámci bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a životního prostředí ocení titulem „Bezpečný podnik“. KOPOS osvědčení získal už pošesté a je platné až do 16. 5. 2020. Oblastní inspektorát v závodu prověřoval pracovní podmínky, tlaková a plynová zařízení, elektrická, zdvihací a strojní zařízení, dopravu, obecnou bezpečnost, chemii a životní prostředí. Riziko pracovních úrazů hrozí téměř v každém výrobním provozu či kanceláři. Snahou společnosti je tudíž předcházet těmto úrazům, nemocem z povolání a haváriím technických zařízení především prevencí. Každoročně firma své zaměstnance proškoluje z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení provádí pro naši firmu už několik let Jiří Remler z OZO v prevenci rizik a externí technik BOZP a PO: „KOPOS z hlediska pohledu na bezpečnost práce je hodně vysoko. Každá činnost má svá rizika a vždy je potenciál pro zlepšení. Nicméně z mého pohledu je firma důsledná, ať už je to ze strany poskytování ochranných pomůcek, pracovního prostředí, přístupu vedoucích zaměstnanců k zaměstnancům. Všichni se musí proškolovat při nástupu a poté si organizace stanoví určitou periodu. V Koposu se školení provádí každý rok. Potom se dělají dílčí školení při změně technologie a při zavádění nových systémů, nových strojů, při pracovních úrazech. Je to taková neustálá cesta, která se točí v kole. je to nekonečný proces“, dodává k hodnocení firmy. Ve Středočeském kraji patříme mezi 14 firem, které osvědčení „Bezpečný podnik“ získalo.

  

Nejčastější příčinou pracovních úrazů v České republice je na první pozici špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko. Z celkového počtu je to přes 80% úrazů. Za rok 2016 SÚIP eviduje 44 401 pracovních úrazů, z nichž bylo 1 304 závažných a 101 smrtelných. Což je oproti roku 2015 o 17% méně (122 smrtelných případů). Nejčastěji dochází ke smrtelným pracovním úrazům u řidičů a stavebních dělníků.