Systémy se zachováním funkčnosti při požáru od společnosti KOPOS KOLÍN a.s. a nová norma ČSN 73 0895

Norma ČSN 73 0895

Nová norma ČSN 73 0895 platná od 1. 3. 2016 se zabývá: Požární bezpečností staveb – zachováním funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – Požadavky, zkouškami, klasifikací Px-R, PHx-R a aplikací výsledků zkoušek.

Základním předpokladem pro správnou funkci požárně bezpečnostních zařízení a budov je zvolit vhodný návrh instalace kabelových rozvodů, které zabezpečují trvalou dodávku elektrické energie, přenos informací i funkčnost zařízení v případě požáru po stanovenou dobu. Dalším důležitým faktorem je použití stavebních výrobků, které odolávají požáru po danou dobu a jsou vhodně zabudovány do stavby.

Funkčnost kabelové trasy při požáru definujeme takto:

U elektrických kabelů je to schopnost odolávat podmínkám požáru bez zkratu či přerušení toku elektrického proudu po stanovenou dobu. U datových i optických kabelů se navíc nesmí zhoršit přenosové parametry pod stanovený limit. U vysokofrekvenčních vyzařovacích kabelů je funkčnost kabelové trasy splněna, jsou-li kabely uloženy na nosných konstrukcích vyhovujících zkoušce funkčnosti při požáru podle normy ČSN 73 0895, s libovolným typem kabelu, se stanovenou zátěží a požadovanou dobu funkčnosti.

Třída funkčnosti Px-R nebo PHx-R

Doba v minutách, po kterou je kabelová trasa funkční v případě požáru. Třída funkčnosti se označuje Px-R nebo PHx-R, kde „x“ představuje dobu funkčnosti v minutách. Prokazuje se zkouškou podle zmíněné normy - například u společnosti Pavus – zkušebna ve Veselí nad Lužnicí nebo FIRES – zkušebna v Batizovcích na Slovensku.

 

Normové nosné konstrukce od firmy KOPOS KOLÍN a.s.

Certifikovaná konstrukce odpovídající normě ve všech směrech. Dovoluje přenositelnost výsledků zkoušek na kabely (s funkční integritou) od různých výrobců.

Vyrábíme požárně odolné systémy dle příslušných norem a předpisů. Jsou to kabelové žlaby Jupiter KZ s tloušťkou plechu 1,5 mm a kabelové lávky KL s příčkami ve vzdálenosti 150 mm. Dále samostatné kabelové příchytky 67xx, Omega příchytky, Dobrman příchytky a skupinové držáky SD 2, které jsou dle normy montovány po maximálně 300 mm.

Přípustné parametry dle normy ČSN 73 0895 pro kabelové žlaby JUPITER

 • Vzdálenost podpěr pro kabelové žlaby maximálně 1,2 m
 • Tloušťka materiálu kabelového žlabu minimálně 1,5 mm
 • Maximální zátěž kabelových žlabů 10 kg/m
 • Maximální šířka kabelových žlabů 300 mm (s procentem děrováni 15 ± 5 %)
 • Výška bočnice kabelového žlabu 60 mm

Přípustné parametry dle normy ČSN 73 0895 pro kabelové lávky KL

 • Vzdálenost podpěr pro kabelové lávky maximálně 1,2 m
 • Tloušťka materiálu kabelového žlabu minimálně 1,5 mm
 • Maximální zatěž kabelových lávek 20 kg/m
 • Maximální šířka kabelových lávek = 400 mm
 • Vzdálenost příček kabelových lávek max. 150 mm
 • Výška bočnice kabelové lávky 60 mm

Přípustné parametry dle normy ČSN 73 0895 pro kabelové příchytky

 • Maximální vzdálenost instalovaných příchytek je 300 mm (šířka příchytky 15 ± 5 mm)

Všechny požární trasy musí být dle normy označeny a to po minimálně 50 m trasy.

V normových systémech je možné použít kabely s prokázanou funkčností při požáru od libovolného výrobce!

Elektroinstalační krabice KSK jako normová nosná konstrukce

 • přívod kabelů je montován ke krabici pomocí normové trasy, nejčastěji pomocí samostatných kabelových příchytek 67xx, Omega nebo Dobrman.
 • krabici můžete použít i jako nenormovou nosnou konstrukci (přívod např. pomocí elektroinstalačních trubek…)
 • pro silové i datové účely
 • ve třech velikostech (KSK 100, KSK 125, KSK 175)
 • možnost varianty krabice s pojistkou (tepelná i proudová)
 • pro připevnění na kabelové žlaby se použije montážní deska MDS

Použití kabelů pro krabice KSK je závislé na druhu konstrukce, které jsou krabice součástí. Údaje o použitelných typech kabelů (nebo bez omezení = normová trasa) naleznete u jednotlivých sestav v katalogu systémy se zachováním funkčnosti při požáru od firmy KOPOS KOLÍN a.s.

 

Nenormové nosné konstrukce dle normy ČSN 73 0895 od firmy KOPOS KOLÍN a.s.

Nenormová konstrukce = certifikovaná konstrukce odchylující se v jedné nebo více specifikacích od normy (normové konstrukce). Nepřipouští přenositelnost výsledků zkoušek na kabely od různých výrobců.

Výhody nenormového systému

 • levnější než normová konstrukce
 • montáže
 • zjednodušení montáže oproti normovým trasám

Nevýhody

Nutnost použít pouze kabely s prokázanou funkčností při požáru od výrobce, se kterým byla konkrétní konstrukce vyzkoušena!

 • vždy nutno používat jako celek (systém) – vyzkoušená konstrukce + kabel s prokázanou funkčností od dané kabelovny

Nenormové systémy:

 • kabelové žlaby JUPITER a MARS s integrovanou spojkou a tloušťkou plechu 0,7 mm, 1,00 mm i 1,25 mm
 • vzdálenost podpěr až 1,5 m
 • počet pater až 3 pod sebou (dle zkoušky)
 • zatížení žlabu i lávek až 20 kg/m
 • výšky kabelových žlabů – 50, 60 i 100 mm
 • žlaby děrované i neděrované
 • žlaby pozinkované, nerezové i lakované
 • vzdálenost příček u lávek 300 mm
 • montáž příchytek až po 60 cm (67xx, Omega, Dobrman)
 • možnost použití drátěných žlabů
 • možnost použití bez halogenových plastových trubek
 • možnost použití kovových trubek
 • možnost použití bez halogenového plastového parapetního kanálu
 • možnost použití nosných lišt
 • možnost použití krabic KSK
 • možnost použití skupinového držáku SD 2
 

Provádění zkoušek dle normy ČSN 73 0895

 • zkoušení se provádí dle teplotního scénáře P90
 • možnost dle zákazníka volit různý teplotní scénář (např. Pražské metro – 750°C)
 • nutnost zkoušet u autorizované osoby (např: Pavus, Fires)

Normovaná teplotní křivka P90:

 • teplota v závislosti na čase musí být dodržována po celou dobu trvání (dle teplotního scénáře).

T = T0 + 345 log (8t + 1)

Značení dle ČSN 73 0895:

Normová teplotní křivka dle ČSN 73 0895 (DIN 4102 – 12)

Teplotní křivka PH 90

 • systémy zkoušené dle křivky P90 splňují i parametry pro teplotní křivku PH90 (obráceně toto tvrzení neplatí)
 • Ustálení teploty v 30 min na konstantě 842°C.

Značení dle ČSN 73 0895:

Teplotní křivka PH90 dle ČSN 73 0895 (DIN 4102 – 12)

 

Vlastní zkouška v požární komoře

Co je nutné udělat?

 • Příprava systémů před montáží (spojení a nařezání žlabů, lávek, trubek atd.) Příprava profilů a závitových tyčí na požadované délky.
 • Příprava komory – vyvrtání otvorů pro kotvení jednotlivých tras
 • Příprava kabeláže pro systémy – krácení kabelů, rozholení kabelů a vkládání kabelů do žlabů, lávek, příchytek…atd.
 • Montáž systémů do komory – vložení systémů spolu s kabely do požární komory
 • Dovažování systémů – pomocí řetězů na požadovanou zátěž
 • Elektrické připojení kabelů – na svorkování všech žil pomocí svorek
 • Vlastní zkouška PO – trvající po dobu až 120 minut

Příprava a montáž systémů v komoře Dovažování systémů na požadovanou nosnost Systém po PO zkoušce KSK krabice po PO zkoušce Drátěný žlab po PO zkoušce

 • Po PO zkoušce je zkušebnou vystaven protokol o vykonání zkoušky a na jeho základě je vydáno stanovisko. Tyto dokumenty jsou odeslány na EZÚ a KOPOSU KOLÍN a.s. je vydán certifikát, na jehož základě můžeme systémy prodávat.

Protokol o zkoušce musí obsahovat následující údaje:

 • název a sídlo realizátora zkoušky
 • název a sídlo objednatele zkoušky
 • název zkoušeného výrobku (trasy)
 • datum zkoušky
 • popis částí systému, které byly zkoušeny (např. schéma, tloušťka, uložení spojů atd.)
 • popis zkušební sestavy, výkresovou dokumentaci zkoušené sestavy (např. normová kabelová nosná konstrukce)
 • popis chování zkušební sestavy v průběhu zkoušky a účinky požáru na zkušební sestavu
 • průběhy teplot naměřených všemi termočlánky uvnitř zkušební komory v průběhu zkoušky
 • doba zachování integrity všech jednotlivých zkoušených obvodů
 • odkaz na normu ČSN 73 0895

Klasifikace o zkoušce musí obsahovat následující údaje:

 • název a sídlo objednatele klasifikace
 • název výrobků (značka, typové označení apod.), které jsou součástí kabelové trasy
 • odkaz na zkušební protokol, expertizní posudky a jiné dokumenty, využité pro klasifikaci
 • úplný popis kabelových tras, které jsou klasifikovány
 • třídy funkčnosti kabelových tras
 • oblast přímé aplikace
 • oblast rozšířené aplikace
 • datum platnosti protokolu o klasifikaci

Společné body pro normové i nenormové systémy:

 • povrchová úprava nemá vliv na požární odolnost (černý plech, lakování, žárové zinkování…)
 • klasifikace tříd funkčnosti při požáru
TřídaTřídaFunkčnost v minutách
P15-RPH15-R≥ 15
P30PH30-R≥ 30
P45-RPH45-R≥ 45
P60-RPH60-R≥ 60
P90-RPH90-R≥ 90
P120-RPH120-R≥ 120
 • Je-li kabelová trasa upevněná přímo na stavební konstrukci z materiálu, jako je např. beton, cihly, pórobeton nebo ocelová nosná konstrukce, musí se na spojení s touto konstrukcí použít jen takové kotvicí prvky, které jsou svými vlastnosti vyhovující s ohledem na:
 1. použitý druh materiálu
 2. použitý způsob montáže
 3. požadovaný průběh tepelného namáhání
 4. požadovaný čas funkčnosti při požáru
 5. mechanické zatížení nosnou a upevňovací konstrukcí s kabely

K upevnění kabelové trasy je možné použít např.:

 • šroubové spoje
 • nýtované spoje
 • svařované spoje

Vhodnost upevnění k danému účelu musí být prokázána zkouškou nebo doložena statickým výpočtem.

Závěr:

Při montáži požárně odolných tras bychom měli vždy dbát na to, aby vše bylo namontováno správně dle normy a montážních návodů, postupů i popisů uváděných v katalogu daného výrobce.

Vždy by mělo jít především o bezpečnost a uchránění lidských či jiných zdrojů před ničivými účinky požáru.

Použitá literatura:

[1] Česká technická norma ČSN 73 0895 - Požární bezpečnost staveb- Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkáh požáru – Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek

[2] Katalog KOPOS – Požárně odolné systémy

[3] DIN 4102-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen; Anforderungen und Prüfungen