CZ cs
AM BE BY DK DO EE FR GE HR KZ LT LV HU DE NL PL RO RU SK GB US ES UA

POLITIKA SPOLEČNOSTI KOPOS KOLÍN a.s.


Vize: Být předním světovým výrobcem elektroinstalačního materiálu

Motto: Chceme se podílet na Vašem úspěchu našimi výrobky

Dlouhodobé priority společnosti

  • stát se světovým výrobcem elektroinstalačního úložného materiálu a kabelových chrániček
  • kvalita všech našich výrobků
  • zákazník jako nejdůležitější člověk v naší společnosti (firma řízená zákazníkem)
  • zaměstnanec společnosti (jako rozhodující prvek, který určuje úspěšnost společnosti)

Hodnoty společnosti KOPOS KOLÍN a.s.:

Inovace výrobků
Patříme ke společnostem, které určují směr vývoje v oblasti elektroinstalačního úložného materiálu a kabelových chrániček, nechybí nám tvořivost, chuť učit se novému, hledat nové cesty rozvoje, které vedou ke zvyšování hodnoty naší práce a konkurenceschopnosti.
Samostatnost útvarů a týmová práce
Svoboda v rozhodování je naším závazkem využít pravomocí a dostupných informací k trvalému zlepšování procesů a hodnoty našich výrobků, podporujeme se navzájem a naše výsledky jsou odrazem toho nejlepšího v nás, proto jsme úspěšní.
Flexibilita
Pružné reakce na vývoj trhu a rychlá implementace nových výrobků a inovací představují naši sílu být vždy mezi prvními, hrozby trhu měníme v příležitosti a myšlenky v konkrétní hodnoty.
Radost, důvěra a integrita
Dobrá nálada a dobré vztahy jsou základem pro dobré pracovní výsledky, otevřenost a spolehlivost jsou prostředky, na kterých budujeme důvěru a loajalitu zaměstnanců společnosti, pro které jsou etické hodnoty přirozeným vodítkem v každodenním rozhodování, čímž se stáváme nejen významným, ale i pozitivním činitelem lidské společnosti.
Ohleduplnost a vstřícnost
Naše společnost svojí činností dokazuje, že není lhostejná k potřebám sociální veřejnosti, dělá taková rozhodnutí, která jsou v souladu se zákonnými normami a ekologickými požadavky společnosti pro zachování života a přírody na naší planetě.
Bezpečnost
Procesy a činnosti provádíme tak, abychom předešli škodám způsobeným na majetku a zdraví zaměstnanců. Zaměstnanci jsou řádně seznámeni s činnostmi, které mají vykonávat. Tímto eliminujeme hrozbu vzniku mimořádných událostí a skoronehod.

Vedení společnosti si je vědomo své odpovědnosti týkající se kvality a bezpečnosti výrobků, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Rozhodlo se trvale zlepšovat systémy QMS, EMS a BOZP.

S obsahem Politiky společnosti KOPOS KOLÍN a.s. a záměry v oblasti QMS, EMS a BOZP musí být seznámeni všichni zaměstnanci a.s. a zaměstnanci pracující pro společnost KOPOS KOLÍN a.s.. Politika je volně přístupná na recepci, na internetových stránkách www.kopos.cz a zaměstnancům na interní síti.

Vedení společnosti vyžaduje od všech svých zaměstnanců a externích zaměstnanců plné respektování a naplňování výše uvedených zásad.

Vedení společnosti se zavazuje zabezpečit pro QMS, EMS a BOZP nezbytné zdroje (finanční, materiálové i personální).

V Kolíně dne 19.12. 2011

                                                                                                                                                                                   Ing. Josef Vavrouch
                                                                                                                                                         Předseda představenstva a generální ředitel  https://www.facebook.com/kopos.kolin © 2018 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Podporujeme vaši budoucnost                                                          Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarita 2012